+420 777 506 660 info@viarasalve.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané s odkazem na ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 

ViaRa Salve s.r.o.

IČO: 055 97 269

DIČ: CZ 055 97 269

se sídlem: Heyrovského 595/12, 635 00 Brno

 

Spisová značka C 96596 vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 96596

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb číslo evidenční 3169/2018 přiděleno Odborem zdravotnictví Krajského úřadu JMK.

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 777 506 660, E-mail: info@viarasalve.cz, www.viarasalve.cz

provozovna: Poštovská 3/5, 602 00 Brno

(dále jen „prodávající“)

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fototerapie.eu (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

1. Informace o zboží a službách (dále jen „Zboží“), včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsob:

vyplněním objednávkového formuláře s registrací

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko DOKONČIT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po odsouhlasení potvrzení objednávky s obchodními podmínkami kupujícím.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email, korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné písařské chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

4. Zákaznický účet

1. Web www.fototerapie.eu poskytuje možnost objednávvat pomocí zákaznického účtu.

 

5. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně paletbní bránou

online internetovým bankovnictvím

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1026657136 / 6100, vedený u Equa bank, a.s.

v hotovosti při osobním odběru v provozovně

 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. Web www.fototerapie.eu používá platební bránu.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn po uhrádě: platební kartou, online bankovnoctvím nebo připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

formou kreditového systému prostřednictvím společnosti Reenio (www.reenio.cz) ve svém zákaznickém účtu, kde se klient registruje a přes kterou si službu kupuje.

 

formou voucheru v případě, že má zboží charakter služby, voucher je zaslán:

na emailovou adresu určenou kupujícím v  objednávce

předáním v případě osobního odběru v provozovně prodávajícího

V případě, že je zboží dodáno formou voucheru na služby, platí, že kupující má právo voucher uplatnit nejpozději do doby 6 měsíců od zaplacení zboží. Po uplynutí doby uplatnění voucheru a doby vyčerpání služby nemá prodávající povinnost poskytnout služby specifikované ve voucheru a kupující nemá právo na navrácení ceny za neuplatněné vouchery nebo nevyčerpané služby.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo v případě osobního převzetí je předán na místě.

6. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

ode dne zaplacení služby přes platební brány nebo od připsání na bežný účet prodávajícího

 

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít emailovou komunikaci info@viarasalve.cz nebo zaslat písemné odstoupení od smlouvy poskytovateli na adresu provozovny. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejnou formou. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

11. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem popřípadě způsobem určeným kupujícím. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce.

Prodávající může od smlouvy odstoupit také tehdy,

pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;

pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

 

8. Vyloučení odpovědnosti a záruk

1. V případě terapeutické služby kupující bere na vědomí, že jeji účinnost v konkrétním případě nemůže prodávající nijak zaručit. Prodávající informuje kupujícího o všech známých kontraindikacích souvisejících s danou službou a nenese odpovědnost za případné zdravotní komplikace kupujícícho v souvislosti se zamlčením důležitých informací souvisejících s jeho zdravotním stavem, jakož i nedodržením pokynů souvicejích s provozem terapeutického zařízení.

7. Prodávající s ohledem na povahu webové stránky dále neuznává ani nepřijímá odpovědnost za:

nesprávný výklad, neporozumění psanému textu, chybný překlad, pravopisné chyby, překlepy či další chyby obdobného charakteru

chyby způsobené vyšší mocí

porušení obchodních podmínek kupujícím

doporučení, sdělení či stanoviska prodávajícího sdělená v jakékoliv formě

ztráty nebo škody utrpěné návštěvníkem nebo třetí stranou v důsledku využití webové stránky nebo v důsledku změn na této webové stránce, včetně přerušení chodu a funkčnosti webové stránky

nelegální použití webové stránky nebo jejího obsahu návštěvníkem, jinou osobou či třetí stranou

závady či jiné skutečnosti, které nastanou mimo kontrolu prodávajícího a to včetně virů či chyb kódu, které mohou ovlivnit počítačové vybavení, programy, data nebo jiné materiály návštěvníka či jiné osoby v důsledku používání této webové stránky.

 

9. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

10. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v  případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát

ViaRa Salve s.r.o.

IČ: 055 97 269

DIČ: CZ 055 97 269

se sídlem: Heyrovského 595/12, 635 00 Brno

Internetový obchod: www.viarasalve.cz

Telefon: +420 777 506 660, E-mail: info@viarasalve.cz

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb:

 

Název zboží / služeb:

Datum objednání:

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání byly zaplaceny: Převodem*   Hotově*

Číslo účtu:

Peněžní prostředky budou navráceny: